Sugarbiologia Tankonyv | PDF

Normal prostate volume cm3 radiopaedia. Sugarbiologia Tankonyv

Sáfrány Géza és Lumniczky Katalin A sugárbiológia az ionizáló sugárzás élő szervezetre gyakorolt hatásait tanulmányoz- za.

Uploaded by

A sugárbiológiai ismeretek nélkülözhetetlenek azok számára, Prosztata vér vizeletben a sugárterápia, a radiológia, a nukleáris medicina vagy a sugárvédelem területén dolgoznak. A sugár- biológiai ismeretekre több okból is szükségünk van, ha ionizáló sugárzással dolgozunk. Először is, meg kell értenünk azt, hogy az ionizáló sugárzás miért károsı́tja az emberi, ill. Ha tudjuk azt, hogy milyen károsı́tó folya- matok jönnek létre a szervezetben, akkor adott esetben ezeket a hatásokat könnyebben ki tudjuk védeni, ill.

A sugárbiológiai ismeretek fontosságát akkor érthetjük meg igazán, ha időben vissza- megyünk az ionizáló sugárzás felfedezéséig, kezdeti alkalmazásáig. Az ionizáló sugárzás- sal foglalkozó tudományok és a sugárbiológia kezdeteit többen a Krisztus előtti as évekre teszik, amikor is Epicurus foglalkozási eredetű tüdőmegbetegedést ı́rt le bányá- szoknál, ami jelenkori feltevések szerint a bányákban jelenlévő radon miatt alakult ki.

Hasonlóan kérdéses lehet a sugárzással, radonnal való kapcsolata az ban Agricola által cseh és szászországi bányászoknál leı́rt tüdő megbetegedéseknek.

Az ionizáló sugár- zásokkal kapcsolatos tudományok bizonyı́tott kezdeteamikor is Röntgen felfedezte az általa X-sugárzásnak elnevezett, láthatatlan, katódsugárcsőből eredő sugárzást. Fel- fedezéséért Röntgen ben megkapta az első fizikai Nobel-dı́jat.

Az egyik első, ma is megtalálható röntgenfelvétel ben készült Röntgen feleségének a kezéről.

urológus magánrendelés budapest

Egy má- 13 sik, ma is megtekinthető felvételre Röntgen egyik nyilvános előadásán került sor, amikor is egy svájci anatómus professzort kért meg, hogy tegye a kezét a sugárnyalábba. A keze alatt fényérzékeny lemez volt. Gyakorlatilag hónapokon belül már diagnosztikára is alkalmazták a röntgensugárzást. Valószı́nűleg az első diagnosztikus felvétel egy ittas matróz hátáról készült, amibe kocsmai verekedés során kést szúrtak.

A betört késhegyet hagyományos eszközökkel nem találták, röntgensugárzás segı́tségével sikerült lokalizál- normal prostate volume cm3 radiopaedia, majd eltávolı́tani. Már ban elvégezték az első terápiás célú sugárkezeléseket is. A terápiás alkalmazás elsőségét többen is maguknak követelik, általában bőrfelszı́ni daganatokat, anyajegyeket kezeltek a kezdetekben.

Becquerel ban fedezte fel a természetes radioaktivitás jelenlétét urán sókban.

Welcome to Scribd!

Becquerel laboratóriumában ban a Curie házaspár izolálta az első sugárzó izotó- pokat, a polóniumot, tóriumot, rádiumot. A mesterséges és a természetes eredetű ionizáló sugárzások felfedezésével szinte egy- idejűleg bebizonyosodott a sugárzás szövetkárosı́tó hatása is.

Kezdetben a röntgenológu- sok úgy végezték a röntgencsövek beállı́tását, hogy saját kezüket tették a sugárnyalábba. Egy diagnosztikus sugárexpozı́ció átlagosan percig tartott, de nem volt ritka a több órás felvétel sem. Így nem csoda, hogy a röntgensugárzás felfedezése után már hat hóna- pon belül kimutatták az első sugárzás okozta károsodásokat. Többen is észlelték, hogy a sugárzás bőrpı́rt, súlyos gyulladásokat, fekélyeket okozhat, de jó ideig ezzel nem fog- lalkoztak.

Egy lehet, hogy igaz anekdota szerint egyik as radiológus összejövetelen a vacsora felszolgálásakor szinte egyetlen résztvevő sem tudta megfelelően használni az evőeszközöket, mivel a sugaras munkával eltöltött hosszú évek következtében az ujjaikat vagy a kezüket amputálni kellett a sugársérülések miatt.

A prosztatitis esetén a vizeletben vér van

Sajnos az ionizáló sugárzás daganatkeltő hatása is rendkı́vül korán bebizonyosodott. Már ben sáros vizelet a prosztatitisből az első sugárzás okozta bőrdaganatok és néhány évvel ké- sőbb a sugárzás okozta leukémiák is.

Valószı́nűleg az amerikai Clarence Dally volt az első áldozat, aki sugárhatásra kialakuló daganat miatt hunyt el. Dally Edison közvetlen munkatársaként dolgozott és részt vett fluorográfiás készülékek kifejlesztésében.

A következmények prosztata jelei

Dally általában a kezében tartotta azokat az anyagokat, amelyekről a röntgenfelvételek ké- szültek. Rövidesen nem gyógyuló fekélyek jelentek meg a kezén, az arca megégett, a haja kihullott, de munkamódszerén nem változtatott.

Edison utası́tására már túl későn hagyta abba a munkát, mindkét kezét amputálni kellett és végül ben áttétes rákban halt meg. Marie Sklodowska-Curie esetében is tudjuk, hogy sugárzás okozta leukémiában hunyt el ben. Azoknak az ionizáló sugárzással foglalkozó úttörőknek az emlékére, akik sugárzás okozta megbetegedésben haltak meg, ban a hamburgi Szent György Kórház udvarán emlékoszlopot állı́tottak, amelyre kezdetben név került fel a világ 15 országából, köztük Magyarországról.

Mindnyájan úttörő tevékenységet folytattak a röntgen- 14 sugárzás és a rádium orvostudományban való sikeres és biztonságos alkalmazásának a kifejlesztésében. A halottak munkájának dicsősége halhatatlan.

Newsletter

Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a sugárzás kedvező diagnosztikus és terápiás ha- tásai mellett foglalkozni kell azzal Wtw prostatitis ár, hogy a káros hatásokat hogyan lehet elkerülni, minimalizálni.

Érdekes, hogy Fuchs már ban olyan javaslatokat tett a sugárzás ká- ros hatásainak csökkentésére, amelyek mind a mai napig érvényesek. Javaslatai szerint az expozı́ciós időt a lehető legrövidebbre kell korlátozni, és nem szabad a sugárforrás közelében tartózkodni. Sajnos tanácsait nem fogadták meg.

A frissen alakult Német Röntgen Társaság ugyan már ban létrehozott egy bizottságot a sugárzás káros ha- tásainak áttekintésére, de csak ben publikálták javaslataikat az ionizáló sugárzással dolgozók védelmére.

Ebben az évben jelentek meg a Brit Röntgen Társaság sugárvédel- mi javaslatai is.

THE 17th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANALYTICAL AND ...

A személyi dozimetria első alkalmazója RV Wagner röntgencső-készı́tő volt. Sajnos a bejelentés időpontjában már sugárzás okozta daganatos megbetegedésben szenvedett, és egy évvel később meghalt.

Talán Wagner korai halála is hozzájárult ahhoz, hogy a film alapú sze- mélyi dozimétereket csak ban vezették be. Mutscheller amerikai fizikus volt az első, aki ben javaslatot tett dózis korlátra, ami 0,2 rem 2 mSv volt naponta.

Sugarbiologia Tankonyv

Véle- ménye szerint ez akkora havi sugárexpozı́ciót eredményez, ami egy század része annak a dózisnak, ami enyhe bőrpı́rt okoz. A sugárvédelmi szabályozás továbbfejlesztésére ban a 2. Sajnos a bizottság nem töltötte be feladatát a II. Az ICRP a sugárvé- delem, sugárbiológia legjelentősebb szakértőiből áll, időközönként áttekinti a szakterület legfontosabb tudományos eredményeit, és ezek alapján javaslatokat tesz sugárvédelmi intézkedésekre, amelyek nem kötelező érvényűek, de a sugárvédelmi szabályozással fog- lalkozó hatóságok gyakorlatilag mindig megfogadják.

Az eddigiekből látható, hogy a röntgensugárzás diagnosztikus és terápiás alkalma- zását úgy kezdték meg, hogy a felhasználóknak gyakorlatilag elképzelésük sem volt a várható egészségügyi hatásokról. A hőskor viszonyait Spear egyik as összefoglalójá- ban meglehetős iróniával ı́gy összegezte: ban annak, akit aktı́van érdekelt Röntgen felfedezése, két választása volt: vagy a diagnosztikus radiológia lehetőségeit kutatta, vagy a biológiai hatásokat vizsgálta.

A többség tudatlanul játszott a tűzzel, leégették az 15 ujjaikat, ezzel figyelmeztetve követőiket. Belőlük lettek az ionizáló sugárzás mártı́rjai. A kisebbség sugárbiológus lett. Ko- rábban főnöke, Becquerel egy rádium kapszulát felejtett a zsebében, és a kapszula alatt nehezen gyógyuló fekély alakult ki.

Ezt a hatást vizsgálva Curie egy rádium kapszulát 10 órán keresztül a kezére rögzı́tett, és nyomon követte a bőrkárosodások kialakulását, majd gyógyulását. A sugárvédelem és a sugárbiológia egy másik úttörője WH Rollins volt, aki ban súlyos égési sérüléseket szenvedett a röntgensugárzástól.

A sugárkáro- sodások nagy jelentőségét felismerve sugárbiológiai kı́sérletekbe kezdett. Vizsgálataiban tengerimalacokat sugarazott be, és elszörnyedve tapasztalta, hogy a besugárzási időtől függően égések, a szőr kihullása, de az állatok pusztulása is bekövetkezhet. Ezt követően ionizáló sugárzással végzett munkája során sugárfogó szemüveget viselt, a röntgencsövet ólom foglalatba helyezte, és a sugármezőt a legszükségesebb területre korlátozta.

Lénye- gében ő alkotta normal prostate volume cm3 radiopaedia a sugármező szűkı́tésére az első kollimátort is. Az eddig elmondottakból látható, hogy az ionizáló sugárzás hatására súlyos, akut szövetkárosodással, esetleg halállal járó következmények is kialakulhatnak.

Az akut kö- vetkezmények mellett hosszabb távon daganatok szintén megjelenhetnek. Mai, modern tudásunk alapján szervezeti szinten az ionizáló sugárzásnak két biológiai, egészségügyi hatását tudjuk elkülönı́teni.

Ezek az ún. Az egészségügyi hatások teljesen függetlenek attól, hogy a szervezetet milyen okból, milyen módon éri a sugárzás. Ugyanazok a szervezeti szintű hatások jöhetnek létre, ha valaki sugárbalesetet szenved el, sugaras munkahelyen dolgozik, vagy pl.

A sztochasztikus, véletlenszerű hatásokon a daganatok keletkezését, valamint az örök- lődő normal prostate volume cm3 radiopaedia kialakulását értjük. Ezekre az jellemző, hogy a jelenleg elfogadott sugárhatás modell alapján küszöbdózisuk nincs, tehát a lehető legkisebb sugárdózis, akár egy fogászati röntgenvizsgálat is kiválthat sztochasztikus hatásokat. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a sztochasztikus hatások azért alakulnak ki a szervezetben, mert az ionizáló sugárzás mutációkat hozhat létre a sejtekben.

A sztochasztikus hatásoknál fon- tos megemlı́teni, hogy magának a hatásnak, pl. Ha valakiben kis dózis hatására kialakul valamilyen daganat, az a maga teljes súlyosságában fog megnyilvánulni. A sztochasztikus hatásoknak tehát nem a súlyossága, hanem a gyakorisága függ a dózistól. Minél nagyobb sugárdózist kap valaki, annál nagyobb a valószı́nűsége annak, hogy benne sztochasztikus hatások alakulnak ki.

Természetesen az is előfordulhat, hogy nagy dózist elszenvedett egyénben nem alakul ki megbetegedés, mı́g kis dózis esetén megjelenik a véletlenszerű hatás.

A sztochasztikus hatások közé soroljuk a daganatok keletkezését, amikor is a szomatikus, testi sejteket éri az ionizáló sugárzás, valamint az öröklődő normal prostate volume cm3 radiopaedia kialakulását, amikor is az ivarsejtekben alakulnak ki mutációk, amelyek esetleg csak generációkkal később okoznak öröklődő megbetegedéseket. A sztochasztikus hatásokról még azt is tudnunk kell, hogy 16 a látencia időtartamuk adott esetben rendkı́vül hosszú is lehet.

Egyik későbbi fejezet- ben látni fogjuk, hogy a hirosimai és nagaszakii atomtámadás túlélőiben ma sokkal több sugárzás okozta daganat alakul ki, mint pl.

A determinisztikus hatások, mint ahogyan a nevük is mondja, olyan hatások, amelyek egy bizonyos küszöb dózis felett biztosan be fognak következni.

A küszöbdózis alatt normal prostate volume cm3 radiopaedia látunk semmilyen szervezeti szintű hatást, viszont a küszöbdózis felett ezek a hatások mindenképpen ki fognak alakulni és a súlyosságuk a dózistól függ.

Abban a személyben, aki nagyobb dózist kapott, egyéni variációktól eltekintve, egyértelműen sokkal súlyosabb normal prostate volume cm3 radiopaedia fognak kifejlődni. A determinisztikus hatások azért alakulnak ki, mert az io- nizáló sugárzás elpusztı́tja a sejteket. A küszöbdózis megléte nem jelenti azt, hogy a küszöbdózist el nem érő sugárdózisok esetén nem történik semmi. A sugárzás sejtpusztı́- tó hatása arányos a dózissal, tehát kis dózisokkal történő besugárzás esetén is pusztulnak a sejtek.

A szervezeti szintű tünetek viszont csak akkor jelennek meg, ha a sejtpusztulás mértéke elér egy olyan szintet, ami az adott szerv működését már jelentősen befolyásolja. A determinisztikus hatások közé soroljuk a klasszikus sugárbetegség tünetcsoportjait:.